Αφήγηση Ιστοριών για ανάπτυξη του γραμματισμού

Ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+

Οι στόχοι μας

Η συνεργασία μας στοχεύει στη δημιουργία πολυαισθητηριακών εμπειριών αφήγησης, που θα επιτρέψουν στα παιδιά να μάθουν μέσω οπτικών, κιναισθητικών και ακουστικών πρακτικών. Με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού σε μαθητές ηλικίας 5-10 ετών χρησιμοποιώντας τη γραφή, την αφήγηση και τη δημιουργικότητα με περιεκτικό και καινοτόμο τρόπο.

Περιεχόμενα και παιδαγωγικές πηγές σχεδιασμένες για εκπαιδευτικούς

Οι προτεραιότητές μας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: Οι δεξιότητες αλφαβητισμού είναι μία από τις βασικές ικανότητες που προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διασφάλιση της προσωπικής ολοκλήρωσης, της επαγγελματικής αποκατάστασης, της κοινωνικής ένταξης και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η δημιουργικότητα ωφελεί όλους τους μαθητές, καθώς προωθεί τη συμπερίληψη, αυξάνει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και εμπλέκει όλους ανεξάρτητα από τις δυσκολίες τους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Η δημιουργία πόρων για να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και η παροχή εργαλείων για να δημιουργήσουν τους δικούς τους πόρους θα είναι χρήσιμη στη συνολική τους κατάρτιση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ: Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να αυξήσει τον αλφαβητισμό στην εκπαίδευση σε πρώιμο στάδιο για να διασφαλίσει ότι οι μαθητές αναπτύσσουν τις απαραίτητες ικανότητες για να προχωρήσουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία.

Μια Ευρωπαική συνεργασία

Les Apprimeurs
Logopsycom
Scoala Primara EuroEd
Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
Miedzynarodowa Szkola Podstawowa Edukacji Innowacyjnej in Lodz